0.5 Poor

mere khayal se is film ki music ko music kehna bhi music ki insult hoga.