1.5 Average

literally worst movie I have ever seen. paise ki barbadi , samay ki barbadi. Dimag ki dahi banani hai aur weekend katwana hai tabhi jao. nahi to you tube koi gana sun lena