Timeline

Highway, Diya Aur Baati Hum, Udann and Beti project honoured at Elevate 2015

Vinta Nanda
  • 0

Kalpana Lajmi & Vinta Nanda pledge to save women

Dr.Nikhil Datar, Kalpana Lajmi, Anuradha Tandon, Vinta Nanda
  • 0

Kalpana Lajmi & Vinta Nanda pledge to save women

Dr.Nikhil Datar, Kalpana Lajmi, Anuradha Tandon, Vinta Nanda
  • 0

Kalpana Lajmi & Vinta Nanda pledge to save women

Dr.Nikhil Datar, Kalpana Lajmi, Anuradha Tandon, Vinta Nanda
  • 0

Kalpana Lajmi & Vinta Nanda pledge to save women

Dr.Nikhil Datar, Kalpana Lajmi, Anuradha Tandon, Vinta Nanda
  • 0

Celebs discuss LGBT rights at 3rd Flashpoint Human Rights Film Festival

Vinta Nanda
  • 0

Mahesh Bhatt At The Special Screening Of ‘Mango Girls’

73615125.jpg
  • 0

Mahesh Bhatt & Vinta Nanda arranged a special screening of ‘Mango Girl’

Kunal Sharma, Mahesh Bhatt, Robert Carr, Vinta Nanda
  • 0

Mahesh Bhatt & Vinta Nanda arranged a special screening of ‘Mango Girl’

Robert Carr, Vinta Nanda
  • 0

Mahesh Bhatt & Vinta Nanda arranged a special screening of ‘Mango Girl’

Vinta Nanda
  • 0